§ 1 Postanowienia ogólne

 1. Sklep Internetowy dostępny pod adresem tynkielewacyjne.com.pl prowadzony jest przez JANUSZ KRÓLIKOWSKI prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą          FASADATHERM JANUSZ KRÓLIKOWSKI, posiadający adres miejsca wykonywania działalności i adres do doręczeń: ul. Sokołowska 157, 08-110 Siedlce,                                              NIP: 8212089210,  adres poczty elektronicznej: kontakt@fasadatherm.pl, numer telefonu: +48 661 704 722.
 2. Kontakt z FASADATHERM możliwy jest poprzez:
  • e-mail: kontakt@fasadatherm.pl
  • numer telefonu: +48 661 704 722

  • adres do korespondencji: FasadaTherm Janusz Królikowski, ul. Sokołowska 157, 08-110 Siedlce

 3. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze Sklepu Internetowego, jak również prawa i obowiązki Klientów oraz Sprzedającego w związku z dokonywanymi zamówieniami Klientów i sprzedażą zamówionego towaru przez Sprzedającego na rzecz Klientów.

§ 2 Definicje

Użyte w Regulaminie pojęcia i skróty oznaczają:

 • Klient – osoba fizyczna posiadająca zdolność do czynności prawnych, występująca jako konsument, osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, a także osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, która to osoba korzysta ze Sklepu internetowego, w tym dokonuje zamówienia towarów w ramach Sklepu internetowego;
 • Kodeks cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (tekst jednolity: Dz.U. z 2019 r. poz. 1145 z późn. zm.);
 • Regulamin – niniejszy Regulamin Sklepu internetowego;
 • RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L z 2016 r. nr 119/1);
 • Sklep Internetowy – platforma internetowa stanowiąca sklep on-line tynkielewacyjne.com.pl, na której Klient może dokonać zamówienia towaru z dostępnego asortymentu Sprzedającego;
 • Sprzedający – FASADATHERM JANUSZ KRÓLIKOWSKI, posiadający adres miejsca wykonywania działalności i adres do doręczeń: ul. Sokołowska 157, 08-110 Siedlce,            NIP: 8212089210, adres poczty elektronicznej: kontakt@fasadatherm.pl, numer telefonu: +48 661 704 722;
 • Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tekst jednolity: Dz.U. z 2020 r. poz. 344).

§ 3 Warunki techniczne

 1. W celu korzystania ze Sklepu internetowego Klient powinien posiadać:
  • urządzenie przekazujące dane teleinformatyczne (np. komputer, tablet, smartfon);
  • dostęp do Internetu;
  • adres poczty e-mail wraz z dostępem do konta tej poczty e-mail;
  • przeglądarkę internetową Internet Explorer w wersji 11 lub nowszej, Firefox w wersji 28.0 lub nowszej, Chrome w wersji 32 lub nowszej, Opera w wersji 12.17 lub nowszej, Safari w wersji 1.1 lub nowszej bądź inną umożliwiającą prawidłowe wyświetlanie witryny Sklepu internetowego i zapewniającą korzystanie ze wszystkich funkcjonalności Sklepu Internetowego.
 2. Sprzedający informuje, że korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną może się wiązać z zagrożeniem po stronie Klienta, w związku z wykorzystaniem Internetu i możliwości wprowadzenia do systemu teleinformatycznego Klienta szkodliwego oprogramowania oraz pozyskania, modyfikacji i wykorzystania jego danych przez osoby nieuprawnione. Sprzedający dokłada należytej staranności, aby zapewnić Klientom bezpieczne korzystanie ze Sklepu Internetowego, jednakże w celu uniknięcia ryzyka naruszenia prywatności Klientów zaleca się, aby Klienci stosowali właściwe środki techniczne, które zminimalizują wystąpienie takiego ryzyka, w szczególności program antywirusowy oraz zaporę sieciową typu firewall.

§ 4 Zasady korzystania ze Sklepu Internetowego

 1. Sklep Internetowy służy Klientom do składania zamówień z dostępnego asortymentu Sprzedającego, który został wyszczególniony w Sklepie Internetowym.
 2. Klient zobowiązany jest do korzystania ze Sklepu Internetowego w sposób zgodny z przepisami obowiązującego prawa oraz postanowieniami Regulaminu. Klient jest ponadto zobowiązany do korzystania ze Sklepu Internetowego wyłącznie w celach związanych z jego funkcjonowaniem. Przez korzystanie ze Sklepu Internetowego rozumie się każdą czynność Klienta, która prowadzi do działania pomiędzy systemem teleinformatycznym Klienta a systemem informatycznym, w ramach którego funkcjonuje Sklep Internetowy, w szczególności do wyświetlenia witryny Sklepu Internetowego, zapoznania się z treścią dostępną w Sklepie Internetowym oraz wpływu na funkcjonowanie Sklepu Internetowego.

§ 5 Konto Klienta i rejestracja w Sklepie Internetowym

W sklepie dostępne są następujące usługi elektroniczne: Konto Klienta, Formularz Zamówienia§ 5 Konto Klienta i rejestracja w Sklepie internetowym Sklep internetowy służy Klientom do składania zamówień z dostępnego asortymentu Sprzedającego, który został wyszczególniony w Sklepie internetowym.

Konto Klienta – korzystanie z Konta możliwe jest po wykonaniu łącznie dwóch kolejnych kroków przez Klienta – (1) wypełnieniu Formularza Rejestracji, (2) kliknięciu pola  Zarejestruj się”. W Formularzu Rejestracji niezbędne jest podanie przez Klienta następujących danych: nazwa użytkownika, adres poczty elektronicznej oraz hasło.

Usługa Elektroniczna Konto Klienta świadczona jest nieodpłatnie przez czas nieoznaczony. Klient ma możliwość, w każdej chwili i bez podania przyczyny, usunięcia Konta Klienta (rezygnacja z Konta Klienta) poprzez wysłanie stosownego żądania do Sprzedającego w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: kontakt@fasadatherm.pl

Formularz Zamówienia – korzystanie z Formularza Zamówienia rozpoczyna się z momentem dodania przez Klienta pierwszego produktu do elektronicznego koszyka w Sklepie Internetowym. Złożenie Zamówienia następuje po wykonaniu przez Klienta łącznie dwóch kolejnych kroków – (1) po wypełnieniu Formularza Zamówienia i (2) kliknięciu na stronie Sklepu Internetowego po wypełnieniu Formularza Zamówienia pola Kupuję i płacę – do tego momentu istnieje możliwość samodzielnej modyfikacji wprowadzanych danych (w tym celu należy kierować się wyświetlanymi komunikatami oraz informacjami dostępnymi na stronie Sklepu Internetowego). W Formularzu Zamówienia niezbędne jest podanie przez Klienta następujących danych dotyczących Klienta: imię i nazwisko/nazwa firmy, adres (ulica, numer domu/mieszkania, kod pocztowy, miejscowość, kraj), adres poczty elektronicznej, numer telefonu kontaktowego oraz danych dotyczących Umowy Sprzedaży: towarów, ilości towarów, miejsce i sposób dostawy towarów, sposób płatności. W wypadku Klientów niebędących konsumentami niezbędne jest także podanie nazwy firmy praz numeru NIP.

Usługa Elektroniczna Formularz Zamówienia świadczona jest nieodpłatnie oraz ma charakter jednorazowy i ulega zakończeniu z chwilą złożenia Zamówienia za jego pośrednictwem albo z chwilą wcześniejszego zaprzestania składania Zamówienia za jego pośrednictwem przez Klienta.

Klient obowiązany jest do korzystania ze Sklepu Internetowego w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych oraz praw autorskich i własności intelektualnej Sprzedającego oraz osób trzecich. Klient obowiązany jest do wprowadzania danych zgodnych ze stanem faktycznym. Sprzedającego obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym.

§ 6 Składanie zamówień

 1. Zamówienia w Sklepie Internetowym można składać po zalogowaniu do konta Klienta w Sklepie Internetowym albo bez takiego zalogowania (jako kupujący nieposiadający konta Klienta). W celu złożenia zamówienia należy skompletować zamówienie, wypełnić formularz zamówienia poprzez podanie danych do dostawy zamówienia, wybrać sposób dostawy i sposób płatności, a na końcu zweryfikować zamówienie.
 2. Klient za pośrednictwem Sklepu Internetowego może dokonać zakupu towaru z dostępnego asortymentu w Sklepie Internetowym poprzez złożenie zamówienia. Zamówienia mogą być składane o dowolnej porze z dowolnego miejsca, przy spełnieniu wymagań określonych w § 3 ust. 1 Regulaminu.
 3. W celu złożenia zamówienia należy skompletować zamówienie, wypełnić formularz zamówienia poprzez podanie danych do dostawy zamówienia, wybrać sposób dostawy i sposób płatności, a na końcu zweryfikować zamówienie. W podglądzie koszyka oraz po wejściu w koszyk podawana jest informacja o całkowitej wartości zamówienia (jest to kwota brutto, jaką Klient będzie musiał zapłacić za towar po ich zamówieniu, nie licząc kosztów dostawy). Wartość ta będzie każdorazowo podawana w procesie składania zamówienia. Po dokonaniu wyboru sposobu dostawy wartość ta ulegnie odpowiedniemu podwyższeniu o koszty dostawy określone dla wybranego sposobu dostawy. Od tej pory informacja o całkowitej wartości zamówienia będzie stanowiła ostateczną kwotę do zapłaty przez Klienta, obejmującą wartość towaru, koszty dostawy i wszelkie podatki. Wartość ta może ulec zmianie wskutek dodania lub anulowania określonego towaru bądź zmiany jego ilości.
 4. W podglądzie koszyka oraz po wejściu w koszyk podawana jest informacja o całkowitej wartości zamówienia (jest to kwota brutto, jaką Klient będzie musiał zapłacić za towar po ich zamówieniu, nie licząc kosztów dostawy). Wartość ta będzie każdorazowo podawana w procesie składania zamówienia. Po dokonaniu wyboru sposobu dostawy wartość ta ulegnie odpowiedniemu podwyższeniu o koszty dostawy określone dla wybranego sposobu dostawy. Od tej pory informacja o całkowitej wartości zamówienia będzie stanowiła ostateczną kwotę do zapłaty przez Klienta, obejmującą wartość towaru, koszty dostawy i wszelkie podatki. Wartość ta może ulec zmianie wskutek dodania lub anulowania określonego towaru bądź zmiany jego ilości.
 5. W formularzu zamówienia Klient obowiązany jest wskazać swoje dane osobowe niezbędne do realizacji zamówienia: imię i nazwisko/nazwa firmy, adres (ulica, numer domu/mieszkania, kod pocztowy, miejscowość, kraj), adres poczty elektronicznej, numer telefonu kontaktowego. W wypadku Klientów niebędących konsumentami niezbędne jest także podanie nazwy firmy oraz numer NIP. Zamówienie może być złożone wyłącznie po akceptacji Regulaminu. Klient dokonuje akceptacji Regulaminu podczas składania zamówienia. Klient może przy tym kliknąć w link do Regulaminu i zapoznać się z jego treścią.
 6. Zamówienie może być złożone wyłącznie po akceptacji Regulaminu. Klient dokonuje akceptacji Regulaminu podczas składania zamówienia. Klient może przy tym kliknąć w link do Regulaminu i zapoznać się z jego treścią. W trakcie składania zamówienia, aż do momentu naciśnięcia przycisku „Zamawiam z obowiązkiem zapłaty”, Klient ma możliwość modyfikacji zamówienia, zarówno pod kątem rodzaju i ilości towaru jak również danych do dostawy, sposobu dostawy oraz sposobu płatności.
 7. W trakcie składania zamówienia, aż do momentu naciśnięcia przycisku „Zamawiam z obowiązkiem zapłaty”, Klient ma możliwość modyfikacji zamówienia, zarówno pod kątem rodzaju i ilości towaru jak również danych do dostawy, sposobu dostawy oraz sposobu płatności. Ceny towarów prezentowanych w Sklepie internetowym wyrażone są w złotych polskich (PLN) i są cenami brutto, tj. uwzględnia podatek od towarów i usług (VAT). Ceny towarów nie zawierają kosztów dostawy towarów. Koszty dostawy zamówionego towaru podawane są na stronie Sklepu internetowego w trakcie składania zamówienia, w tym także bezpośrednio przed i w chwili zatwierdzenia i złożenia przez Klienta zamówienia. Koszt dostawy towaru uwzględniany jest w całkowitej wartości zamówienia po wyborze sposobu dostawy. Wówczas całkowita wartość zamówienia obejmuje cenę towaru brutto oraz koszty jego dostarczenia.
 8. Naciśnięcie przycisku „Zamawiam z obowiązkiem zapłaty” stanowi złożenie zamówienia. Złożenie zamówienia oznacza złożenie Sprzedającemu oferty zawarcia umowy sprzedaży towaru stanowiącego przedmiot zamówienia wraz z obowiązkiem zapłaty. Oferta jest ważna do czasu odpowiedzi Sprzedającego, nie krócej jednak niż 7 dni.

§ 7 Ceny i płatności

 1. Ceny towarów prezentowanych w Sklepie Internetowym wyrażone są w złotych polskich (PLN) i są cenami brutto, tj. uwzględnia podatek od towarów i usług (VAT).
 2. Ceny towarów nie zawierają kosztów dostawy towarów. Koszty dostawy zamówionego towaru podawane są na stronie Sklepu Internetowego w trakcie składania zamówienia, w tym także bezpośrednio przed i w chwili zatwierdzenia i złożenia przez Klienta zamówienia. Koszt dostawy towaru uwzględniany jest w całkowitej wartości zamówienia po wyborze sposobu dostawy. Wówczas całkowita wartość zamówienia obejmuje cenę towaru brutto oraz koszty jego dostarczenia.
 3. Klient ma możliwość dokonania zapłaty za zamówiony towar w formie – płatności przelewem na rachunek bankowy Sprzedającego oraz za pomocą systemu płatności online Przelewy24 umożliwiającego dokonanie szybkiej płatności za zakupy.
 4. Po dokonaniu zamówienia Klient ma obowiązek dokonać zapłaty.
 5. W odniesieniu do wszelkich płatności dokonywanych przez Klienta za dzień zapłaty uznaje się dzień zaksięgowania płatności na rachunku bankowym Sprzedającego.

§ 8 Realizacja zamówień

 1. Sprzedający po wpłynięciu nowego zamówienia Klienta niezwłocznie podejmuje czynności weryfikujące zamówienie Klienta pod kątem jego realizacji.
 2. Jeżeli zamówienie może zostać zrealizowane, Sprzedający przekazuje Klientowi drogą elektroniczną na adres e-mail Klienta informację o przyjęciu zamówienia do realizacji. Od dnia przekazania ww. informacji o przyjęciu zamówienia do realizacji rozpoczyna bieg do realizacji zamówienia przez Sprzedającego. Czas realizacji zamówienia wynosi do 14 dni od dnia przekazania Klientowi informacji o przyjęciu zamówienia do realizacji i dotyczy wyłącznie czynności, które zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu leżą po stronie Sprzedającego. Oznacza to, że do czasu realizacji zamówienia nie wlicza się czasu dostawy. Realizację zamówienia po stronie Sprzedającego kończy przekazanie towaru do wysyłki podmiotowi realizującemu dostawę. Towary zamawiane w Sklepie internetowym mogą być dostarczone wyłącznie na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.
 3. Czas realizacji zamówienia wynosi do 14 dni od dnia przekazania Klientowi informacji o przyjęciu zamówienia do realizacji i dotyczy wyłącznie czynności, które zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu leżą po stronie Sprzedającego. Oznacza to, że do czasu realizacji zamówienia nie wlicza się czasu dostawy. Realizację zamówienia po stronie Sprzedającego kończy przekazanie towaru do wysyłki podmiotowi realizującemu dostawę.
 4. W związku z faktem, że oferta obejmuje produkty o bardzo zróżnicowanej wadze i gabarycie oraz w trosce o najlepszą jakość naszych usług, kwestia wysyłki towaru jest sprawą indywidualnie rozpatrywaną do potrzeb klienta. Ze względu na specyfikację towarową naszych produktów zalecaną formą wysyłki jest „półpaleta”. Przed finalizacją każdej transakcji zalecamy kontakt z osobą odpowiedzialną za wysyłkę, gdyż realne warunki wysyłki mogą się różnić od wyliczeń naszego systemu. Koszt dostawy jest każdorazowo określany przy składaniu zamówienia.

§ 9 Dostawa

 1. Towary zamawiane w Sklepie internetowym mogą być dostarczone wyłącznie na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.
 2. Koszty dostawy towaru zamówionego w Sklepie internetowym ponosi Klient.
 3. Czas realizacji dostawy zależy od wybranego sposobu dostawy i podmiotu realizującego dostawę. Całkowity czas realizacji zamówienia zostanie powiększony o czas dostawy.
 4. Sprzedający nie odpowiada za działania i zaniechania podmiotu realizującego dostawę towaru.
 5. Sprzedający nie odpowiada za brak odbioru zamówionego towaru.
 6. Klient w momencie odbioru zamówionego towaru powinien sprawdzić towar i w razie jakiejkolwiek szkody spisać protokół w obecności dostawcy. Spisanie ww. protokołu nie stanowi warunku do złożenia reklamacji bądź skorzystania z uprawnienia do odstąpienia od umowy.

§ 10 Prawo odstąpienia od umowy

 1. Klient ma prawo odstąpić od umowy sprzedaży towaru w terminie 14 dni od dnia odbioru towaru bez podawania jakiejkolwiek przyczyny. Termin ten uznaje się za dochowany, jeśli Klient przed jego upływem dostarczy swoje oświadczenie o odstąpieniu od umowy drogą elektroniczną na adres e-mail: kontakt@fasadatherm.pl pisemnie (listem poleconym albo przesyłką kurierską) na adres: FasadaTherm Janusz Królikowski, ul. Sokołowska 157, 08-110 Siedlce. Oświadczenie powinno zawierać jednoznaczne sformułowanie, że Klient odstępuje od zawartej umowy, wraz ze wskazaniem umowy, od której odstępuje (wystarczy podać numer zamówienia), a także w zakresie jakich towarów (wystarczy wskazać te towary i ich ilość) odstępuje od umowy.
 2. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy Klient może złożyć na formularzu odstąpienia od umowy, którego wzór stanowi Załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu. Skorzystanie z tego formularza nie jest obowiązkowe.
 3. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej w ramach zamówienia dokonanego w Sklepie internetowym taką umowę – w zakresie towarów objętych odstąpieniem – uważa się za niezawartą.
 4. Po złożeniu oświadczenia o odstąpieniu od umowy Klient ma obowiązek zwrócenia Sprzedającemu rzeczy objętych odstąpieniem od umowy, a Sprzedający zwraca Klientowi uiszczoną przez niego płatność za towary objęte odstąpieniem od umowy, w tym koszty dostarczenia towarów jednak z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Klienta sposobu dostarczenia towarów, innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia towarów oferowany przez Sprzedającego.
 5. Klient ma obowiązek zwrócić rzeczy objęte odstąpieniem od umowy niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym złożone zostało oświadczenie o odstąpieniu od umowy. Do zachowania tego terminu wystarczy, że rzecz zostanie odesłana przed jego upływem na adres: FasadaTherm Janusz Królikowski, ul. Sokołowska 157, 08-110 Siedlce. Klient obowiązany jest pokryć bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy.
 6. Klient ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy, będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania tych rzeczy.
 7. Zwrotu płatności za towary objęte odstąpieniem od umowy Sprzedający dokonuje niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Klienta o odstąpieniu od umowy. Sprzedający zastrzega jednak, że może wstrzymać się ze zwrotem płatności do chwili otrzymania zwracanych towarów lub dostarczenia przez Klienta dowodu ich odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 8. Prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje Klientowi w odniesieniu do umów wyszczególnionych w art. 38 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta. Oświadczenie o odstąpieniu od takiej umowy będzie bezskuteczne wobec Sprzedającego.

§ 11 Reklamacje

 1. Sprzedający ponosi odpowiedzialność za wady fizyczne i prawne sprzedawanych towarów, na zasadach określonych w przepisach Kodeksu cywilnego (art. 556 i następnych).
 2. Za wadę fizyczną nie uznaje się wad nieistotnych ani drobnych wad opakowania, jeżeli nie ma to wpływu na jego zawartość, a więc ilość i właściwości zakupionych towarów.
 3. Klient uprawniony jest do złożenia reklamacji dotyczącej towaru, jeśli towar posiada wadę fizyczną lub prawną. Reklamacja powinna zostać złożona w jeden z następujących sposobów:
  • e-mail: kontakt@fasadatherm.pl
  • adres do korespondencji: FasadaTherm Janusz Królikowski, ul. Sokołowska 157, 08-110 Siedlce
 4. Reklamacja powinna zawierać:
  • dane Klienta: imię i nazwisko, adres zamieszkania lub korespondencyjny (na który ma być kierowana korespondencja), ewentualnie również numer telefonu lub adres e-mail, jeśli Klient dopuszcza możliwość kontaktu w formie telefonicznej lub drogą elektroniczną;
  • dane dotyczące zamówienia: numer zamówienia oraz datę jego odbioru przez Klienta;
  • dane dotyczące wykrytej wady towaru: wskazanie towaru, którego dotyczy wada, szczegółowy opis wady, a także datę i okoliczności wykrycia tej wady;
  • oczekiwania Klienta: obniżenie ceny, wymiana towaru, naprawa towaru na wolny od wad albo odstąpienie od umowy;
  • preferowany przez Klienta sposób poinformowania o sposobie rozpatrzenia reklamacji.
 1. Wraz z reklamacją Klient ma obowiązek dołączyć dowód zakupu towaru (np. paragon, kopia faktury, wydruk z karty płatniczej). Wraz z reklamacją Klient ma obowiązek dołączyć dowód zakupu towaru (np. paragon, kopia faktury, wydruk z karty płatniczej).
 2. Reklamację można złożyć przy użyciu formularza reklamacji, który stanowi Załącznik nr 3 do niniejszego Regulaminu.  Formularz reklamacji stanowi jedynie przykładową formę złożenia reklamacji, która nie jest obowiązkowa dla Klienta. Sprzedający rekomenduje jednak użycie ww. formularza, gdyż może to usprawnić proces rozpatrzenia reklamacji. Nie wpłynie to jednak na skuteczność reklamacji.
 3. Klient, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi (o czym mowa w niniejszym paragrafie), zobowiązany jest dostarczyć Sprzedającemu rzecz objętą reklamacją na koszt Sprzedającego na następujący adres: FasadaTherm Janusz Królikowski, ul. Sokołowska 157, 08-110 Siedlce.
 4. Sprzedający rozpatrzy złożoną reklamację niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia doręczenia reklamacji Sprzedającemu.
 5. Na zasadach określonych w niniejszym paragrafie realizowane są również reklamacje usług świadczonych drogą elektroniczną przez Sprzedającego na rzecz Klienta.

§12 Rezygnacja z usług świadczonych drogą elektroniczną

 1. Klient może zrezygnować z usług świadczonych drogą elektroniczną, o których mowa w Regulaminie, w każdej chwili bez podania przyczyny i bez ponoszenia jakichkolwiek kosztów. Rezygnacja powinna być przesłana drogą elektroniczną na adres email: kontakt@fasadatherm.pl
 2. Sprzedający ma prawo do zaprzestania świadczenia usługi drogą elektroniczną za skutkiem natychmiastowym, gdy podczas korzystania z danej usługi Klient narusza przepisy prawa lub postanowienia Regulaminu. Klient jest informowany drogą elektroniczną o zaprzestaniu świadczenia określonej usługi wraz z podaniem powodu takiej decyzji ze strony Sprzedającego.
 3. Rezygnacja lub zaprzestanie świadczenia usługi drogą elektroniczną nie ma wpływu na prawa nabyte przez Strony przed taką rezygnacją lub zaprzestaniem świadczenia usługi drogą elektroniczną w szczególności na realizację i rozliczenie zamówień dokonanych przed rozwiązaniem umowy.

§13 Ochrona danych osobowych

 1. Administratorem danych osobowych Klientów jest JANUSZ KRÓLIKOWSKI prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą FASADATHERM JANUSZ KRÓLIKOWSKI, posiadający adres miejsca wykonywania działalności i adres do doręczeń: ul. Sokołowska 157, 08-110 Sidlce, NIP: 8212089210, adres poczty elektronicznej: kontakt@fasadatherm.pl, numer telefonu: + 48 661 704 722.
 2. W sprawach związanych z ochroną danych osobowych Klient może kontaktować się poprzez e-mail: kontakt@fasadatherm.pl
 3. Sprzedający zbiera dane Klientów obejmujące: imię i nazwisko/nazwa firmy, adres (ulica, numer domu/mieszkania, kod pocztowy, miejscowość, kraj), adres poczty elektronicznej, numer telefonu kontaktowego, klientów niebędących konsumentami niezbędne jest także podanie nazwy firmy oraz NIP.
 4. Sprzedający może również przetwarzać dane Klientów obejmujące informacje zawarte w plikach cookies oraz logach serwerowych w związku z korzystaniem z witryny internetowej, w ramach której funkcjonuje Sklep Internetowy. Informacje o wykorzystaniu plików cookies oraz przetwarzaniu logów serwerowych zostały zawarte w Polityce prywatności dostępnej pod adresem: https://tynkielewacyjne.com.pl/polityka-prywatności/
 5. Dane osobowe podane w formularzu rejestracji konta Klienta są przetwarzane w celu założenia Konta Klienta, obsługi tego konta i umożliwienia Klientowi korzystania z utworzonego konta i jego funkcjonalności (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO), jak również realizacji prawnie uzasadnionego interesu Sprzedającego w postaci obsługi korespondencji z Klientem, kontaktu z Klientem w sprawie założenia i korzystania z Konta Klienta, a także ustalania, dochodzenia i obrony roszczeń mogących powstać na tle obowiązywania umowy oświadczenie usług drogą elektroniczną w zakresie obsługi Konta Klienta i umożliwienia mu korzystania z Konta Klienta (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO). Dane te są wymagane dla zawarcia umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną, w ramach której tworzone jest Konto Klienta i będą przetwarzane przez okres obowiązywania tej umowy. Brak podania tych danych uniemożliwi dokonanie procesu rejestracji Konta Klienta. Jeśli Klient poda w formularzu rejestracji Konta Klienta inne dane niż wymagane, będą one przetwarzane w celu i na podstawie określonej w ust. 6 niniejszego paragrafu.
 6. Dane osobowe dobrowolnie wprowadzane do Konta Klienta są przetwarzane w celu zapewnienia Klientowi uproszczeń lub dodatkowych możliwości korzystania z Konta Klienta, jak również w celu zapewnienia dodatkowych kanałów komunikacji w ramach obsługi interesów Klienta i kontaktu z Klientem (na podstawie zgody Klienta – art. 6 ust. 1 lit. a RODO). Podanie tych danych jest dobrowolne a ich brak nie będzie powodował negatywnych skutków dla Klienta. Dane będą przetwarzane przez okres obowiązywania umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną w zakresie umożliwienia Klientom utworzenia (rejestracji) i korzystania z Konta Klienta w ramach Sklepu Internetowego, chyba że wcześniej zostaną usunięte przez Klienta albo w ich zakresie Klient cofnie zgodę na ich przetwarzanie.
 7. Dane osobowe Klienta podane w formularzu zamówienia są przetwarzane w celu realizacji zamówienia, tj. umowy sprzedaży zamówionych towarów, dokonanego w Sklepie Internetowym (na podstawie art. 6 ust 1 lit. b RODO), wykonania obowiązków prawnych ciążących na Sprzedającym, głównie wynikających z prawa podatkowego (na podstawie art. 6 ust 1 lit. c RODO), a także kontaktu z Klientem w sprawie zamówienia, obsługi korespondencji, obsługi reklamacji, realizacji zwrotów lub innych praw Klienta oraz ustalenia, dochodzenia obrony roszczeń mogących powstać w związku z realizacją zamówienia (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO). Podanie danych osobowych niezbędne jest do realizacji i rozliczenia zamówienia, a także wypełnienia obowiązków prawnych wynikających z obowiązujących przepisów prawa, głównie podatkowych. Brak ich podania skutkować będzie nie zawarciem umowy sprzedaży towarów. Dane będą przetwarzane przez okres wymagany przepisami prawa podatkowego (do 5 lat od zakończenia roku podatkowego, w którym umowa sprzedaży towarów została zawarta), a w określonym zakresie – przez okres przedawnienia roszczeń mogących wyniknąć na tle zawartej umowy.
 8. Odbiorcami danych osobowych Klienta będą:
  • kurierzy – w przypadku Klienta, który korzysta ze sposobu dostawy produktu przesyłką pocztową lub przesyłką kurierską;
  • podmioty obsługujące płatności – w przypadku Klienta, który korzysta ze sposobu płatności elektronicznych lub kartą płatniczą Sprzedający udostępnia zebrane dane osobowe Klienta wybranemu podmiotowi obsługującemu powyższe płatności na zlecenie Sprzedającego w zakresie niezbędnym do obsługi płatności realizowanej przez Klienta;
  • dostawcy usług informatycznych zaopatrujący Sprzedającego w rozwiązania techniczne umożliwiające prowadzenie Sklepu Internetowego;
  • dostawcy usług księgowych – w szczególności biuro księgowe.
 9. Osoby, których dane będą przetwarzane w celu realizacji umowy, mają prawo do:
  • dostępu do danych osobowych;
  • sprostowania danych osobowych, gdy są nieprawidłowe lub niekompletne;
  • usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych
  • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych w szczególności wobec danych przetwarzanych w celu marketingu bezpośredniego;
  • przeniesienia danych do innego administratora danych;
  • niepodlegania decyzjom o zautomatyzowanym przetwarzaniu danych osobowych, w tym profilowaniu;
  • cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

§14 Rozstrzyganie sporów

Sprzedający informuje Klienta o pozasądowych sposobach rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, które zostały opisane w Załączniku nr 4 do niniejszego Regulaminu.

§15 Postanowienia końcowe

 1. Do niniejszego Regulaminu dołączone zostały następujące załączniki, które stanowią jego integralną część:
 2. Niniejszy Regulamin jest dostępny na stronie Sklepu Internetowego pod adresem: https://tynkielewacyjne.com.pl/regulamin-sklepu-internetowego/.
 3. Regulamin udostępniony jest na stronie Sklepu Internetowego w formie umożliwiającej pozyskiwanie (pobranie), odtwarzanie oraz utrwalenie jego treści za pomocą systemu teleinformatycznego, którym posługuje się Klient. Udostępnienie, utrwalenie i zabezpieczenie treści umowy zawartej poprzez Sklep Internetowy następuje wskutek przesłania drogą elektroniczną na podany w zamówieniu prze Klienta adres e-mail treści takiej umowy. Klient ma możliwość odczytu, pobrania treści Regulaminu na swoje urządzenie (m. in. komputer, tablet, smartfon) oraz dokonania jego wydruku.
 4. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają przepisy powszechnie obowiązującego prawa, w szczególności przepisy Kodeksu cywilnego, ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta oraz RODO.
 5. Sprzedający zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w niniejszym Regulaminie.